Privacyverklaring Galema Zonweringen

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Galema Zonwering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Galema Zonwering is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-02- 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 NAW gegevens
 Telefoonnummer
 Factuuradres
 Emailadres
 Betalingsgegevens
 IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.
Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat
wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik
van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze
nieuwe producten en diensten:

Contactformulier 
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een
contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te
behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat
gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen
marketingdoeleinden gebruiken.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal
een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor
gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de
verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Galema Zonweringen
It Himpsel 6
9035GE Dronrijp
Tel. 0517-232543
info@galema-zonwering.nl